NL

Paprika heeft baat bij diffuus licht

Om tot een hoge productie en kwaliteit in de paprikateelt te komen, is licht een belangrijke factor. Niet alleen de hoeveelheid licht is belangrijk, maar ook de spreiding over de dag. Verder is de lichtkwaliteit, zoals lichtkleur en direct c.q. diffuus licht van belang.

Als we hier over licht praten, hebben we het over het gedeelte van het lichtspectrum dat door de plant wordt gebruikt voor de fotosynthese; het PAR licht. Het zichtbare licht is de straling in de golflengte tussen de 400 en 700 nanometer. De plant reageert vooral op rood en blauw licht, terwijl de mensen vooral gevoelig zijn voor groen en geel licht.  

Paprika is een lichtgevoelig gewas, dat baat heeft bij hoge lichtsommen. Uit de literatuur blijkt dat paprika planten minimaal 20 mol/m² (ongeveer 1500 J/cm² buiten gemeten) per dag aan groeilicht nodig hebben, om tot een optimale productie te komen. Hierbij is het wel belangrijk dat andere factoren zoals CO2 niveau, temperatuur en luchtvochtigheid ook optimaal zijn. De daglengte en de maximale instraling zijn ook van belang. Bij een gelijke lichtsom zal een langere dag met gemiddeld lagere instraling per uur, meer fotosynthese creëren dan een korte dag met gemiddeld hogere instraling. Dit kan verklaard worden door de fotosynthese uit te zetten tegen de lichtintensiteit, wat resulteert in een licht respons curve.


Figuur 1: licht respons curve

Een paprika kan, in geval van direct licht, ongeveer 550 µmol licht efficiënt verwerken. Daarboven zal het licht steeds minder efficiënt omgezet kunnen worden in fotosynthese productie en zal er uiteindelijk foto-inhibitie optreden. Dit kan tot blijvende schade leiden. Uit onderzoek blijkt dat foto-inhibitie veel minder snel optreedt bij teelt onder diffuus licht. Bij hoge lichtintensiteit kan er ook stress optreden, waardoor de huidmondjes gaan sluiten. Hierdoor zal enerzijds de verdamping verminderen, waardoor de planttemperatuur gaat oplopen, anderzijds zal de fotosynthese lager worden, omdat de plant minder CO2 kan opnemen. De lijn in de licht respons curve zal in dit geval ook lager komen te liggen, waardoor er ook weer eerder foto-inhibitie kan optreden.

Coating

Zoals boven beschreven heeft een paprikagewas baat bij veel licht. Bij gebruik van een coating op het dek zal hier dus rekening mee gehouden moeten worden. In Nederland en België is een diffuse coating (ReduFuse) de beste oplossing. Deze coating laat het direct invallende licht, afhankelijk van de gekozen laagdikte, voor bijna 100% door. Als het licht onder een lagere hoek op het dek invalt, zal de transmissie iets lager worden. Deze transmissie geven we weer als de hemisferische transmissie. Bij een gebruik van 14 emmers ReduFuse per hectare zal de hemisferische transmissie ongeveer 6% lager liggen dan onder standaard glas. In onderstaande grafiek is dit weergegeven. In praktijk zullen deze verschillen lager uitvallen, omdat ReduFuse alleen in de zomermaanden wordt toegepast wanneer de zon gemiddeld hoger staat, dus het licht onder een kleinere hoek op het glas invalt.


Figuur 2: hemisferische transmissie van ReduFuse en ReduFuse IR ten opzichte van glas.

Waarom ReduFuse bij de paprikateelt? 

Sinds jaren wordt ReduFuse gebruikt om de gewassen te beschermen tegen overmatige directe instraling. Het resultaat van het gebruik van deze coating is dat de gewastemperatuur direct een aantal graden lager wordt door het diffuse licht. Hierdoor kunnen de gewassen gemakkelijker omgaan met hogere buitentemperatuur en instraling. Door de lagere gewastemperatuur zal een betere gewasgroei ontstaan met als gevolg verbeterde zettingsomstandigheden en betere vruchtkwaliteit. Dit laatste komt vooral doordat de vruchttemperatuur tot meer dan 5 graden lager is dan zonder de coating. Op de thermografische foto’s is dit duidelijk te zien. Daarnaast is er een afname van anthocyaanvorming op de vruchten als met diffuus licht geteeld wordt.

Afhankelijk van het buitenklimaat, type kas en ras wordt gekozen voor ReduFuse of ReduFuse IR. ReduFuse wordt vaak gekozen voor de groeizamere, geblokte paprikagewassen. ReduFuse IR wordt vooral gekozen bij klimaatomstandigheden waarin er al snel een (te) hoge instraling en temperatuur is. Daarom wordt deze coating vaker in Midden- en Zuid-Europa toegepast. Vooral zeer generatieve paprikagewassen, zoals de puntpaprika, zijn sterk in het voordeel bij het gebruik van ReduFuse.


Figuur 3: Vrucht temperatuur met ReduFuse op het dek (links) en zonder (rechts).

Het gebruik van diffuse coatings heeft een vegetatieve werking op het gewas. Daarom is het van belang dat het gewas niet te groeikrachtig is op het moment van aanbrengen op het kasdek. Beter is het om al vooraf een wat meer generatieve gewassturing aan te houden. Bij zeer groeikrachtige rassen moet er zeker gekeken worden òf, en wanneer er een coating op het dek moet worden gespoten.

In veel gevallen is er een schermdoek in de kas aanwezig. Dit doek wordt gebruikt voor het schermen van licht en temperatuur. Een nadeel van een gesloten schermdoek is de lagere luchtuitwisseling. Hierdoor ontstaat een situatie met hogere kastemperaturen en een hoog absoluut vochtgehalte. Het gewas kan zich niet meer voldoende koelen, doordat er niet voldoende vocht meer kan worden afgevoerd uit de kas. Het gevolg is dat het gewas veel te vegetatief wordt, de zetting sterk vermindert en er onbalans ontstaat. Indien een kier in het schermdoek wordt aangehouden, is er het probleem van de directe straling op plant en vruchten. Bij het toepassen van ReduFuse (IR), kan gewoon gebruik worden gemaakt van de aanwezige ventilatiecapaciteit. Het schermdoek wordt hierbij ingezet om de licht- en temperatuurpieken op de dag af te vlakken. ReduFuse (IR) wordt in het voorjaar aangebracht. De instraling gaat in april al sterk omhoog en hierdoor kunnen de jonge gewassen al snel in een stresssituatie komen. De ervaring heeft geleerd dat in een voldoende generatief paprikagewas het op tijd aanbrengen van de coating alleen maar voordelen biedt.

Cookiebeleid

Om u een betere en meer persoonlijke ervaring te bieden op onze website, maken we gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Door gebruik te maken van deze cookies kan uw surfgedrag op onze website door ons en bepaalde derden worden gecontroleerd. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze cookiebeleidspagina.

Accepteer cookies Instellingen aanpassen